חוק הלשכה למקצועות בריאות משלימים

חוק הלשכה למקצועות בריאות משלימים

טיוטא

חוק הלשכה למקצועות בריאות משלימים

חוק הלשכה למקצועות בריאות משלימים

 

פרק א': פרשנות

הגדרות

  1. בחוק זה –

"הלשכה-" הלשכת למקצועות בריאות משלימים

"טיפול" –  פעולה או תהליך המיועדים לטיפול אלטרנטיבי ברפואה משלימה בהתאם לרשימת המקצועות המוכרים כפי שמופיע בלשכה.

"יו"ר" –  יו"ר הלשכה למקצועות הבריאות המשלימים.

"הפנקס" –  פנקס המטפלים שאושרו על ידי הלשכה, וכפי שמופיע בפנקס במשרדי הלשכה ובאתר שלה.

"מועצת ההסמכה" –  המועצה שמונתה בהתאם לתקנון הלשכה וכמפורט בפרק ה' לחוק זה

"מורשה לטפל " – מי שקיבל הרשאה לטפל לפי פרק ג' ונרשם בפנקס;

 

פרק ב': עקרונות ייחוד העיסוק ברפואה משלימה

2א לא יטפל אדם בזולתו אלא אם כן הוא מורשה לטפל, ולפי תנאי ההרשאה.

ב מי שאינו מורשה לטפל לא יתחזה, במפורש או מכללא, כעוסק בטיפול או כמוכן לעסוק בטיפול.

מטרות ותנאים לטיפול

3א מורשה לטפל לא יטפל בזולתו אלא בהתאם לחוק זה והתקנות שהותקנו על פיו.

תלמידי רפואה משלימה

 4הוראות חוק זה יחולו בשינויים המתחייבים גם על סטודנטים לרפואה משלימה בתקופת לימודיהם.

שימוש ברפואה משלימה

הסכמה לטיפול

 5א לא יטפל אדם בזולתו אלא בהסכמתו בכתב שניתנה לאחר שהוסברו לו מהות התהליך והשלכותיו האפשריות.

ב מי שנתן הסכמה כאמור בסעיף קטן א רשאי לחזור בו מהסכמתו בכל עת.

סייגים לטיפול

6  מורשה לטפל לא יטפל  בקטין, חולה נפש או פסול דין ללא הסכמת ונוכחות הורה או אפוטרופוס בהתאם לנסיבות.

נטל הראיה

7 הטוען שניתנו הסכמה, אישור או הרשאה לטיפול, עליו הראיה.

 

 

פרק ג': הרשאה לטיפול ורישום בפנקס והזכאים לקבל הרשאה לטיפול

8 זכאי לקבל הרשאה לטיפול מי שנתקיימו בו אלה:

( 1) הוא תושב ישראל;

( 2) הוא סיים בהצלחה מסלול לימודים במוסד מוכר;

( 3) הוא קיבל תעודת הכרה מהלשכה למקצועות הבריאות המשלימים.

בקשה והחלטה

 9 א המבקש הרשאה לטפל יגיש בקשה ללשכה.

ב החליטה הלשכה כי נתמלאו במבקש תנאי הזכאות לקבלת הרשאה לטפל, תיתן לו הרשאה ותרשום אותו בפנקס.

ג בהרשאה יצויינו תחומי הטיפול שלשמן רשאי מקבל ההרשאה לטפל, בהתאם לכשירויותיו של המבקש, ויכול שההרשאה תהיה מותנית בתנאים; מטרות ותנאים כאמור יירשמו בפנקס.

ד החליטה הלשכה לדחות בקשה למתן הרשאה, או להגביל או להתנות את ההרשאה, תמסור למבקש הודעה על כך. לא תחליט הלשכה כאמור אלא אם ניתנה למבקש הזדמנות לטעון טענותיו.

שימוש לרעה בטיפול

10א. עלה חשד כנגד מטפל על רשלנות או פגיעה במטופל, רשאית הלשכה לעכב את מתן ההרשאה עד לבירור העניין. מקור חשד יכול שיהיה בין השאר מתוך שהגיעה לידיעת הלשכה: ידיעה, תלונה, חקירת רשות מוסמכת וכו'.

ב עיכוב כאמור יהיה לתקופה של עד שלושה חדשים. ננקטו נגד המטפל הליכים משפטיים בקשר לחשד כאמור, תהא הלשכה רשאית לעכב את מתן ההרשאה עד תום ההליכים.

ג לא תורה הלשכה על עיכוב אלא אם כן ניתנה למבקש הזדמנות לטעון טענותיו.

ניהול פנקס המטפלים

 11א הלשכה תנהל את הפנקס; פרטי הרישום בפנקס ייקבעו בתקנות.

ב מורשה לטפל חייב להודיע ללשכה תוך שלושים ימים על כל שינוי שחל לגביו בפרטי הרישום, והוא חייב לתת ללשכה לפי דרישתה כל ידיעה אחרת לענין הרישום בפנקס.

 

פרק ד': אמצעי משמעת

עבירות משמעת

12  מורשה לטיפול אשם בעבירת משמעת באחת מאלה:

( 1) התנהג בדרך שאינה הולמת מורשה לטפל;

( 2) השיג את הרשאתו במצג שוא;

( 3) גילה חוסר יכולת, חוסר אחריות או רשלנות חמורה במילוי תפקידו כמורשה לטפל;

( 4) הפר הוראה של חוק זה או תקנות לפיו;

( 5) הורשע בעבירה שיש בה כדי להראות שהוא חסר האחריות הדרושה ממורשה לטיפול.

חידוש הרשאה

 13א בוטלה הרשאה של מורשה לטיפול לפי פרק זה, לא תידון בקשתו לחידושה אלא לאחר תום שבע שנים ממתן החלטה על כך או לאחר תקופה קצרה מזו בהמלצת מועצת ההסמכה. ההרשאה

לא תחודש אלא אם כן הוכיח המבקש קיום נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

 

פרק ה': הוראות שונות

מועצת הסמכה

 14א הלשכה תמנה מועצת הסמכה מייעצת שמספר חבריה לא יפחת מחמישה; יושב ראש המועצה  יהיה יו"ר הלשכה.

ב מועצת ההסמכה תכלול את כל מוסדות הלימוד שמלמדים את מקצועות הטיפול.

ג מועצת ההסמכה תכלול את כל ארגוני המטפלים במקצועות הטיפול השונים.

ד בהעדר נציגות של ארגון מטפלים בתחום מסוים, תבחר המועצה במומחה מאותו תחום לשמש כנציג כלל המטפלים בתחום זה.

ה המועצה תהיה רשאית לקבוע את סדרי עבודתה במידה שאלה לא נקבעו לפי חוק זה.

סודיות

15 חובה על מורשה לטיפול לשמור כל מידע שנמסר לו או הגיע לידיעתו והקשור למטופל. עליו לשמרו בסוד ואינו רשאי לגלותו אלא באחת מנסיבות

אלה:

( 1)  גילוי המידע דרוש לדעתו לשם טיפול באותו אדם;

( 2)  קיימת חובה או רשות בחוק לגלות את המידע;

( 3) האדם שעליו המידע הסכים בכתב לגילוי, וכל עוד לא ביטל בכתב את הסכמתו האמורה.

מסירת מידע למטופל

16 מורשה לטיפול ימסור למי שהוא טיפל בו, לפי בקשתו, את עיקרי מהלך הטיפול, ואם מהלך הטיפול תועד, יאפשר למטופל  צפייה בתעוד ו/או העתקתו.

חוק הלשכה – להורדה -כאן

ד"ר דני לוסקי
ד"ר דני לוסקי
ד"ר דני לוסקי PhD יוצר ומפתח שיטת לוסקי - מבחני אינטליגנציה i32. יו"ר הלשכה למקצועות בריאות משלימים. מטפל בשיטת לוסקי - רפואה משולבת לטיפול במחלות וכאב, טיפול זוגי ומשפחתי. מנטור של מנהלי עסקים בכירים במשק. כתב 12 ספרים בנושאי חינוך, בריאות וסודות ההצלחה.

Comments are closed.