RCP פנקס המטפלים המוכרים

RCP פנקס המטפלים המוכרים

מטרת ה RCP להוות פנקס רישום אחד לעוסקים במקצועות הבריאות המשלימים מול ציבור האזרחים, המעסיקים, בתי הספר ומוסדות המדינה. כך שכל אזרח אשר מעוניין בקבלת טיפול מעוסק במקצועות בריאות משלימים, או ללמוד רפואה משלימה ויוכל לפנות לכתובת אחת: הלשכה למקצועות בריאות משלימים, ולבדוק האם המטפל, בית הספר, או השיטה אליהם בחר לפנות עומדים בדרישות האיגוד המקצועי בתחומם.
מטפל הרשום לפנקס המטפלים הארצי מקבל תעודת RCP = Registered Complementary Practitioner עם מספר רישום ייחודי למקצועות בהם הוסמך בבית ספר אשר מוכר ע"י האיגוד המקצועי הרלוונטי

לרשימת המטפלים המוכרים – לחץ כאן